Проект: Информационна кампания „Красота и образование“ за насърчаване на дигиталните умения в обучението на възрастни (Beauty-Bubble)

2023-KA210-ADU-154062
Програма Еразъм +, KA210-ADU Малки партньорства в образованието за възрастниПродължителност: 01.09.2023 – 30.09.2024

    Координатор
  1. Фондация „Медийна и онлайн зависимост“ – Германия
  2. Партньори:
  3. Учебна работилница Европа – България;
  4. FEMEDUBEART – Гърция;

Резюме:
„BEATY-BUBBLE“ иска да популяризира централните аспекти на дигиталната грамотност, като образова и насочи вниманието на възрастни с и без увреждания относно медийните изображения на красотата, така че възрастните да се научат да предефинират възприятието за красота, увреждане и разнообразие за себе си. Индивидуалност вместо красота. Автентичност вместо адаптация. Красотата е това, което ни доставя удоволствие и ни укрепва вътрешно.

Основната цел на проекта е да повиши осведомеността и да образова възрастни с и без увреждания относно медийните образи на красотата и дигиталната грамотност. Счита се за централна ключова компетентност за учене през целия живот и отразяването на това какво ни причинява потокът от информация и изображения в цифровите медии е съществена част от тази компетентност.

По-подробни цели са:
* Предефиниране на възприятията за красота, увреждане и разнообразие.
* Повишаване на осведомеността за значението на дигиталната компетентност с фокус върху себеизразяването и идеалите за красота в интернет и тяхното въздействие върху нашите мисли, чувства и действия.
* Внимание към бдителен, критичен и самоопределящ се подход към собствения филтърен балон, който може да повлияе на нашето самовъзприятие и самочувствие.
* Обръщане към широка целева група от медийни потребители.

Целевата група на "BEAUTY-BUBBLE" са възрастни с и без увреждания, които използват интернет, както и мултипликатори в образованието на възрастни. Тази основна целева група е междуобразователна и достига до всички заинтересовани участници в областта на: *Образование и здравеопазване; * Политика и икономика; *Образование; *Международни организации за образование на възрастни; *Училища;* Общностни колежи; *Социални педагози; *Културни организации; *Университети; *Учебни центрове; *Кариерни съветници; *Местни, регионални и национални власти.
Втората основна целева група обхваща институции и компании от горепосочените области и техния персонал.

Какви дейности ще реализираме?
* Инсталация за аналогово преживяване с цифрови елементи в 3 европейски града, която разтваря възприятията на зрителя чрез интерактивни компоненти с прозрение, получено директно чрез опит.
* Адаптиране на съществуващ работен материал от интердисциплинарни семинари по темите за фалшиви новини и защита на данните към конкретната страна партньор
* Провеждане на кампания в социалните медии
* Създаване на многоезичен уебсайт
* Проектиране на аналоговата инсталация във виртуална обиколка

Какви резултати очакваме да има нашият проект?
а) Инсталация за преживяване под формата на куполна шатра, която предава знания и насърчава собствената рефлексивна дискусия.
б) Работен материал за преподаване на цифрови умения. С темите „Самопредставяне в социалните медии“ и „Медийните идеали за красота и тяхното въздействие върху нашите мисли, чувства и действия“ покриваме две области, които са от съществено значение, когато се занимаваме с медийния свят.
в) Многоезичен уебсайт с виртуална обиколка на инсталацията за преживяване и основна информация на английски, гръцки, немски и български.
г) Уебсайтът е проектиран така, че да може да се разширява езиково

www.beauty-bubble.eu/bg

"Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA."