Проект: Живеейки устойчиво в Европа

Nachhaltig leben in Europa

Програма »Eразъм+«

№: 2020-1-DE02-KA204007421

Продължителност: 01.10.2020 – 30.09.2021

Erasmus+

    Координатор
  1. Systeme in Bewegung e.V., Германия
  2. Партньори:
  3. Greendation e.V, Германия
  4. Учебна работилница Европа, Плевен, България
  5. Sambucusforum (Белгия)
  6. Академия за политическо образование и мерки за насърчаване на демокрацията, Австрия
  7. EOIS (Испания)

Резюме:
През последните две години обществото осъзна глобалната екологична криза чрез движения като „Петъци за бъдещето“ или „1 милион жени“. В цяла Европа, по целия свят, хората се чудят как да спрат климатичния колапс или замърсяването на океаните ни. Различните хора в различните страни стигат до различни точки, от които искат да започнат. Някои се опитват да консумират по-малко животински продукти, други избягват пластмасовите опаковки при пазаруване, а трети използват велосипеда вместо колата. Много хора обаче не са много сигурни: наистина ли е толкова по-вредно да летиш 1000 км, отколкото да караш кола? Наистина ли имейл причинява по-малко CO2 от писмо? Колко и коя пластмаса може лесно да се рециклира? Кои храни наистина имат добър въглероден отпечатък? Много семейства не са съвсем убедени или имат чувството, че не могат да направят нищо сами. Партньорските организации научиха това в ежедневната си работа от семейства в тяхната среда.
В същото време се правят опити за справяне с проблема от институционална страна: ЕС призовава своите държави-членки да разработят и актуализират своите „Планове за управление на отпадъците“ и се опитва да повиши обществената информираност по въпроса, както и много проекти, финансирани от ЕС, подхождат към темата от различни ъгли. Вече има добри решения за много проблеми и въпроси, а някои от тях са съществували още по времето на поколението на днешните баби и дядовци, те просто са били забравени. Някои трябва да се търсят отвъд собствените национални граници.

Цели на проекта:
В консорциум от партньорски организации, съставен от Германия, Австрия, Белгия, Испания и България, ние искаме да търсим практически решения, традиционни умения и отговори на спешни въпроси. За тази цел ще съберем и ще отговорим на подробните въпроси, които семействата си задават, когато се опитват да живеят по-устойчиво. Също така ще се запознаем с практики и действия, които са били често срещани при днешното поколение баби и дядовци, и сега отново придобиват значение по отношение на по-екологичен начин на живот. Резултатите от нашия обмен трябва да бъдат предоставени на семействата в близост до партньорските организации и чрез социалните медии да станат достъпни за възможно най-голяма аудитория.

Да живеем устойчиво в Европа - Сравнение на ситуацията в Европа и отговори на някои ежедневни въпроси

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."