Кои сме ние?

Сдружение „Учебна работилница Европа” (УРЕ) е регистрирано през декември 2012 г. в Плевен от 7 физически лица за осъществяване на общественополезна дейност. В Сдружението работят 5-ма сътрудници, както и доброволци – обучители, педагози, социолози, икономисти, млади хора, занимаващи се с изкуство и дизайн, компютърни науки и др.

Нашите цели:

1. СДРУЖЕНИЕТО има за цел да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество и по-конкретно:

 • Укрепване на човешкото достойнство в Европа
 • Да се застъпва за съвместното помирение/съществуване на народите
 • Да съдейства за културен обмен и разбирателство между народите
 • Ангажира се конструктивно с важните въпроси на европейската история
 • В допълнение се насърчава развитието, респективно задълбочаване на процеса на демокрация в Европа, в.т.ч. развитието на гражданското общество и равнопоставеност на половете
 • Мобилизиране и координиране дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие и мобилност, с цел постигане на съгласие и сътрудничество
 • Подпомагане, стимулиране и популяризиране на свободната инициатива на гражданите в Европа

2. СДРУЖЕНИЕТО има за цел да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация и по-конкретно:

 • Съблюдаване потребностите на деца, младежи, семейства, хора в пенсионна възраст, хора с увреждания и хора с особени социални трудности. В този контекст Сдружението създава среда за възпитание, образование и култура
 • Да насърчава ценности на внимание, сближаване и уважаване на различията
 • Мобилизиране и координиране дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за спазване хоризонталните принципи за равнопоставеност

3. СДРУЖЕНИЕТО може да изпълнява и други дейности, които допринасят за осъществяване на целите му.

 1. Разработване и реализиране на проекти в областта на възпитанието, образованието и културата
 2. Организиране и осъществяване на различни форми на обучение и преквалификация, с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на целевите групи на Сдружението
 3. Предоставяне на консултации, информационно осигуряване и методическа помощ
 4. Издаване на печатни материали и ползване на медиите за разпространяване идеите и начинанията на сдружението
 5. Предоставяне на специализирани услуги за маргинализирани групи от обществото и хора със специални потребности
 6. Набиране на парични и други средства от дарители за дейността на сдружението

За контакти

Плевен - 5800, България,
ул. "Александър Стамболийски" №1, офис 302,
Тел: ++359 64 99 15 22, Моб. ++359 899 13 90 11
E-mail: lernwerkstatt.eu@gmail.com
Пенка Спасова - председател на УС