Проект: "Грижа и образование" Професионализация на социалната работа при формиране на етични компетенции в поведението при дигиталното използване (ЕТИКА)

Програма Еразъм+
Стратегически партньорства за обучение на възрастни

DigiEthik
Еразъм+

    Кординатор:
  1. RECHT IN EUROPA EV, Германия
  2. Партньори:
  3. EDUCOMMART, Гърция
  4. Сдружение „Учебна работилница Европа“, Плевен, България
  5. Academus, izobrazevanje in razvoj d.o.o., Словения
  6. Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie, Грац, Австрия
  7. Медийна и онлайн зависимост, Германия

Продължителност: 01.02.2019 - 31.01.2021

За проекта:

Днес много хора се движат ежедневно и естествено в дигиталните социални пространства. Особено децата и юношите поддържат приятелства чрез дигитални социални мрежи или чатове и получават голяма част от информацията си за света от интернет. При това социалните, политическите и социалните процеси в реалния и виртуалния свят се проникват взаимно и оказват влияние, при което ценностите и нормите на реалния свят често не се прилагат към виртуалните социални системи или са неприложими. Особено за младите хора в неравностойно социално и образователно отношение, тази цифрова среда е много специално предизвикателство. Справянето с междуличностните отношения и с конфликтите е израз на етично поведение. Освен това, поради ниския праг на изискванията за публикуване и анонимността си, интернет е идеалното място за нерегламентирано разпространение на клюки и слухове, клевети и лъжи, теории за конспирация и заблуди. Това е тревожно, особено когато в дома на родителите на подрастващите липсва отношение към ценностите. Освен това се наблюдава несигурност по отношение на достоверността на медийното съдържание. Това се вижда и от скорошно младежко проучване на „Safer-Internet“ (Безопасен интернет) за слуховете в интернет. Въпреки, че подрастващите използват социалните мрежи като основен източник на актуална информация, те го смятат за доста ненадежден (86%). В същото време, американското изследване "Повечето студенти не знаят дали новината е фалшива" (“Most Students Don’t Know When News Is Fake“) показва, че много студенти не могат да идентифицират добре обосновани новини. Вместо да търсят източници, те се доверяват преди всичко на детайлен текст и изображения. Те не успяват също така да обяснят защо трябва да бъдат критични или подозрителни към определено съдържание.

Нито в учебните програми, нито в обучението на професионалисти в сферата на услугите за деца и младежи може да се открие ключовото познание за "етика на дигиталните медии", дори и да се срещат изолирани идеи за обучение. Проект ETHIK отговаря на тази нужда с две основни цели: като първа стъпка да се разработят съответните теми на дигиталната етика и да се използва ясен набор от правила, написани на подходящ за младежта език. Втората стъпка е да се разработи игра с карти, която да подпомага анализаторските умения на подрастващите и да насърчава интернализирането на темите относно дигиталната етика. Съдържанието на играта с карти, както и основната информация за дигиталната етика са достъпни както като част от интернет платформа, така и чрез уеб-базирано приложение. По този начин се постига целта за интегриране на дебата по темата в контекста на социалната работа. Целевите групи на проекта са деца и млади хора (включително бежанци, младежи в неравностойно положение), работници в сферата на младежта, учители, заинтересовани страни и министерства. Планира се с различните дейности и мултипликационни събития да бъдат обхванати до около 650 000 души.Съществуват малко обосновани учебни материали, имащи за цел да се даде на децата възможност за самостоятелен живот в цифровия свят. Ето защо предложението за квалификация за насърчаване на етични / дигитални умения с философски подход е основният резултат от проект „ЕТИКА“.

Какво ще направим?

По време на проектния период на "ЕТИКА" ще бъде разработено и предоставено на поне 6 езика предложение за квалификация под формата на платформа за електронно обучение с подробен материал за скритите зависимости и възможностите за действие, съответна уеб-базирана пплатформа и игра на карти за обучение и размисъл по въпросите на дигиталната етика.
Опитният консорциум ще разработи и ще тества с най-малко 90 работници в сферата на младежта от шест държави като работен материал интерактивни средства за обучение в подкрепа на личното критично обмислено боравене с медиите под формата на игра за интернализиране на етичните насоки.

За да се разпространи, обогати и задълбочи работата, ще се проведат пет национални диалога между заинтересованите страни, както и международен финален симпозиум в Грац.
Всички ресурси, разработени по проект "Етика", разбира се, ще бъдат предоставени на европейската платформа за проектни резултати. Разработените учебни материали ще бъдат достъпни и след края на проекта, а работата по съдържанието, както и резултатите ще бъдат доразвити и разпространени от партньорските организации. Това осигурява устойчива ефективност на работата по проекта.

Мета изследване

Писмена позиция

Повече за проекта на www.digiethik.eu и в секция „Новини“

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."