Проект „Щази (STASI) – Опазване правата на личността
Човешкото достойнство преди и след падането на стената”

Програма „Европа за гражданите”, Мярка 4 – Активен европейски спомен
Координатор: Сдружение „Правото в Европа”, Йена, Германия и партньори от Германия, Румьния, България и Словения.
Партньор от България: Сдружение „Учебна работилница Европа”, гр.Плевен.
Продължителност: 01.12.2014 – 31.01.2016

Европа за гражданите

Резюме:
Проект "Щази" подлага на дискусия и преоценка една немска Щази история в пан- европейски контекст 25 години след "падането на стената" и края на "държавата под наблюдение". От една страна са извадени на показ механизмите, които са позволили на бившата ГДР да проникне в най-интимната зона на хората. От друга страна се постига осведоменост, с която в един глобализиран свят могат да бъдат стопирани настоящите заплахи за човешкото достойнство чрез механизмите за съхранение на данни и надзор. Тук по-специално се обсъжда цифровизацията на надзора. Сред населението не са широко разпространени знания за правната система, включително разпоредбите за защита на данните, така че за много неинформирани граждани интернет представлява нещо като "свободна зона извън закона". Но всички имат права и задължения както в реалния живот, така и във виртуалния свят. Ето защо, всички потребители / граждани ще бъдат информирани чрез проекта „ ЩАЗИ” и сенсибилизирани относно областта на съхранението на данни. Медийно-правното образование за гражданите е ключов въпрос, който има твърде дълго сенчесто съществуване. Резултат от това са несигурността и грешките при използването на новите медии.

С проекта "Щази" Сдружение „Правото в Европа” и партньорските организиции от Германия, Румъния, България и Словения ще създадат по-голяма чувствителност към защитата на данните и със своите събития ще допринесат за образованост, осведоменост и безопасност. Чрез събитията по проект ЩАЗИ гражданите получават пряка информация за най-важните проблеми за защита на данните, като например "авторските права, защита на съдържанието, техническа защита, качване и сваляне на съдържания, кибертормоз и др.” за по-голяма отговорност в областта на защитата на данните и сигурността.

Програмата за Плевен по проект STASI за 09.11.2015г.

Stasi
Stasi

Повече за проекта в секция „Новини” и на: www.stasi-nsa.eu

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."