Проект KNOW FAKE - Проект за борба с дезинформацията

Програма Еразъм+, Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни

№ 2022-1-DE02-KA220-ADU-000089332

Продължителност: 01/10/2022 - 30/09/2024

Erasmus+

    Координатор
  1. Фондация „Медийна и онлайн зависимост“, Германия
  2. Партньори:
  3. Systeme in Bewegung e.V – Германия;
  4. Сдружение „Учебна работилница Европа“ – България;
  5. PCO – Poklicni center Obala, Словения;
  6. Educommart – Гърция;
  7. OSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FUR KINDERPHILOSOPHIE, Австрия

Описание на проекта
Фалшивите новини и свързаната с тях дезинформация се увеличиха изключително много през последните години. Корона пандемията допълнително изясни значението на цифровата зрялост с конспиративни истории и фалшиви доклади, които са вредни за здравето. Цяла Европа се зае със задачата да се „бори с дезинформацията“. Проект KNOW FAKE има амбицията да даде важен принос за това. Защото медийната компетентност днес е по-важна от всякога. Медийната компетентност включва: аналитично изследване на форми на медийна комуникация, напр. със съобщения в социалните мрежи; Насърчаване на критичното мислене; Отразяване на различните интереси, които определят съдържанието, подбора и формата на предаване на информация; Предаване на практически стратегии за разбиране на механизмите на манипулация и за по-доброто им обсъждане.
В борбата срещу дезинформацията всички са важни. Защото хората по света се сблъскват с нарастващо разпространение на невярна информация, която заплашва да дестабилизира демократичните институции и да подкопае доверието на гражданите в тях. Борбата с фалшивите новини и дезинформацията, както и с чуждестранната намеса и намесата в изборите, изисква различни политически контрамерки.
В семействата се срещат хора, които се информират от различни източници и често влизат в ожесточени спорове за това. Особено през последните две години на пандемията това често води до отчуждение, изключване и раздели. Семействата трябва да бъдат подкрепени с KNOW FAKE и да им бъде дадена игрова възможност да опознаят и анализират фона и функционалността на фалшивите новини и техните принципи с модерна аналогова игра на карти (многоезична).
Резултатите и разпространението на KNOW FAKE ще укрепят семействата като място за учене за дигитална зрялост. Иновативният резултат от KNOW FAKE може да се използва лесно и се разпространява като възможност за училищно и извънкласно образование в младежки заведения.

Основната цел на KNOW FAKE е образование и повишаване на осведомеността, развитие на устойчивост и формиране на медийна грамотност по отношение на дезинформацията в интернет.
Специфичните цели са:
- Повишаване на осведомеността за важността на дигиталните умения с акцент върху фалшивите новини и дезинформацията.
- Насочване вниманието към критично и аналитично боравене с информация в интернет.
- Адресиране до широка целева група по отношение на семействата

Целевата група на KNOW FAKE в нашия проект са възрастни с и без увреждания, които използват интернет и мултипликатори в обучението за възрастни. Тук се включват и млади хора. Основната цел е да се обърне внимание на семействата, които се учат на дигитална зрялост един от друг и които са въоръжени срещу дезинформацията.
Втората основна целева група могат да бъдат институции и компании, в които FAKE се използва от служители, както следва:
*да се научат как да се справят адекватно с източници на информация от Интернет,
*за намаляване на страха от фалшиви новини
*за критично аналитично обсъждане на потребителското поведение
*за повишаване на осведомеността при работа със собствени данни и данни на трети страни
*за образование и обучение по медийна компетентност

Резултати:
- Разработка и производство на аналогова игра на карти KNOW FAKE с дигитални елементи за развитие на медийна компетентност на езиците на партньорите.
- Разработване и производство на ръководство KNOW FAKE с дигитални елементи на 6 европейски езика с придружаващ дидактически и методически материал за семейства и възпитатели.
- Мултипликаторни събития във всяка страна партньор
- Представяне на резултатите от KNOW FAKE на Didakta 03.2024 в Кьолн.
- Уебсайт KNOW FAKE с всички резултати на 6 европейски езика,вкл.английски.

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."