"Кибертормоз- внимавай!" ("План C ")
Професионализиране на уменията на учителите в работата им с родители за критично справяне с проблема на кибертормоз”

Програма „Учене през целия живот”, подпрограма Грюндвиг, Партньорства, в консорциум с 5 партньора от Германия, България, Словения, Румъния и Австрия.

Учене през цял живот
Център за развитие на човешките ресурси

    Партньори:
  1. Фондация „Медийна и онлайн зависимост”– Координатор- Германия, www.stiftung-medienundonlinesucht.de
  2. Сдружение „Учебна работилница Европа” - Плевен, България www.lernwerkstatt-bg.eu
  3. Германо-румънска фондация, Тимишоара, Румъния, www.frgtim.ro
  4. Интер-културо, Mednarodni kulturno-izobraževalni center, d.o.o.- Марибор, Словения, www.inter-kulturo.si
  5. Австрийско общество за детска философия, Грац, Австрия, www.kinderphilosophie.at
Срок на изпълнение: август 2013 – юли 2015 г.

За проекта:
В продължение на години към нас в Европа се приближава един влак, който вече не можем да спрем. Ние можем обаче отговорно да го придружим. В този влак седят родители от Европа, които не са сигурни в собствените си поведенчески роли , имат притеснения, че могат да изгубят децата си във виртуалния свят чрез кибертормоза. Особено коварно за кибертормоза в сравнение с „традиционните” форми на тормоз е фактът, че: жертвите нямат никакъв шанс да избягат, защото извършителите достигат дори до детската стая. Последиците: жертвите не могат да се откъснат, не намират сигурен подслон. Това го знае и Европейския парламент, той приканва Комисията и държавите-членки през ноември 2012 , “да проучат всички възможности за защита на децата в дигиталния свят и да се съюзят чрез системно обучение на родители и всички други заинтересовани страни, работещи в младежката сфера". Ние активираме този процес в нашето партньорство за познание "План C", състоящо се от Консорциум от Австрия , Словения, България, Румъния и Германия с резултат, всички включени институции да обменят информация и опит и да започнат един многопластов процес на учене в Европа. Един обзор на съществуващите най-добри практики на превенция на кибертормоза ще ни позволи да развием допълнително концепция за сенсибилизиране и повишаване на осведомостта в работата с родители, така че видимо да се подобрят практиките на педагозите. Тук в проект „План С” ние включваме родителите, за да се продуцира едно образователно кино "Родители за родители" и да се предостави на Европа чрез страницата www.plan-c-europe.eu. Това създава достъпен праг за родителите, както и пространство за превантивни идеи за учене и създаване на мрежи чрез включване на политици и общността. "План C" сенсибилизира Европа за един общ проблем и помага за професионализиране на един общ процес на развитие.

Нашите цели са:
- подпомагащите системи в работата с родители и системите в образованието за възрастни да си разменят различни методи и подходи и да развият европейска концепция „Кибертормоз – внимавай!”
- да се сенсибилизират политиците на тема „Кибертормоз”
-да се състои един професионален обмен с данни за ситуацията в различните партньорски страни и между институциите
-в областта на медийното образование родителите да се научат да разпознават своите роли в екстремни ситуации и при превенция
- да се сенсибилизира Европа за този феномен.

Темата, която искаме да разгледаме в проект "План C", е по-нататъшно развитие на съществуващи концепции в работата с родители. На тази основа ще бъдат идентифицирани добри практики и ще бъдат адаптирани за различните държави. Кореспондиращ с това е факта, че родителите разбират тяхната специфична роля в процеса на превенция, както и научават различните форми на тормоз и свързаната с това терминология. На преден план се проявява саморефлексията на родителите за подпомагане на изграждаща доверие комуникация вътре в семейството, както и сенсибилизирането на политиците, да се активизират структурите – доставчици извън пределите на страните. Резултатът от изследването ще ни отвори пазар на възможностите и ще обясни подхода към нашата цел. В ролеви игри ние ще изживеем ситуации, които ще ни открият поглед към сферите на образованието на партньорите. В истинско продължение на един съдебен процес ние ще научим какво тласка тийнейджърите към кибертормоз и ще обсъдим правни въпроси. Оставените следи ни показват, че интернет не е над закона и ние се учим, как превантивно да се справим с това явление. Ще бъде развита съществуваща оферта за родители и транспортирана в Европа, а на заключителен симпозиум ще бъде приет един общ документ с позиция относно националните и европейски политики в тази област. За обмен между всички отговорни заинтересовани страни относно партньорството за познание ще използваме страницата www.plan-c-europe.eu, която ще разработим в първите 13 месеца. Ще представим образователно кино "Родители за родители", за да обменяме опит в защитена среда, да развиваме проектните резултати по-нататък и да поддържаме контакт помежду си. За социалните мрежи националните граници отдавна са отпаднали в детските стаи. Чрез "План C" и родителите ще се възползват устойчиво извън границите на своите страни от новите подходи на възпитание, тъй като чрез консорциума ще протече обмен на педагогически концепции.

Резултати и продукти:

Март 2014 Извършен е обзор и анализ на задачите за превенция на кибертормоза в работата с родители в Европа и резултатите от партньорските страни са предоставени на Фондация „Медийна и онлайн зависимост”
Юни 2014 Обработените резултати от анализа са представени с техните специфики за всяка страна
Октомври 2014 Създадена е страницата www.plan-c-europe.eu за отразяване на резултатите, както и за представянето на образователното кино „Родители за родители” и създаване на форум
Февруари 2015 Създадена е адаптирана оферта за родители за превенция на кибертормоза в сферата на образованието на възрастни "Кибертормоз - внимавай" на английски език
Февруари 2015 Адаптираната оферта за родители, разработена на английски и преведена на езиците на представените страни е налична за разпространение в печатен вариант
Март 2015 Изработено е образователно кино "Родители за родители" от родители в съответните представени в Консорциума страни
Юни 2015 Проведен е политически симпозиум с връчване на документ с позиция на европийски политици

Писмена позиция
Флаер

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."