Проект: Инсталация за преживяване: "Cyber-Bubble" (Кибер балон) - Кампания за повишаване на осведомеността и насърчаване на дигиталните умения в образованието за възрастни

CyberBubble

Програма Еразъм +, KA210-ADU Малки партньорства в образованието за възрастниПродължителност: 01.03.2022 – 01.01.2023

    Координатор
  1. Фондация „Медийна и онлайн зависимост“ – Германия
  2. Партньори:
  3. Учебна работилница Европа – България;
  4. Educommart – Гърция;

Резюме:
Проект „Cyber Bubble“ има за цел да популяризира ключови аспекти на дигиталната грамотност. Искаме да се съсредоточим върху обработката на данни и информационни източници, така че да могат да бъдат идентифицирани фалшивите новини и потребителите да бъдат чувствителни към тяхното поведение при употреба и боравене със собствени и чужди данни.
Основната цел на проекта е да повиши осведомеността и да образова възрастните за степента на тяхната дигитална компетентност. Дигиталните умения се считат за централна ключова компетентност за учене през целия живот и в допълнение към знанията и практическите умения, това включва безопасното и обмислено боравене с цифрови медии. С темите „дигитални умения и компетенции“ и „медийна компетентност и борба с дезинформацията“ обхващаме две области, които са от съществено значение при работа със света на медиите.
Целевата група на "Cyber Bubble" в нашия проект са всички възрастни, които използват интернет и мултипликатори в образованието за възрастни. Тази основна целева група покрива и достига до всички съответни участници в областта на: *Образование и здраве; *Политика и икономика; *Образование; *Организации за образование на възрастни; *Училища; *Социални педагози; *Културни организации *Университети; *Учебни центрове; * Кариерни съветници; *Местни, регионални и национални власти.

Какво ще направим?
*Изграждане на аналогова опитна инсталация с дигитални елементи в 3 европейски града (Хамбург, Атина и Плевен), чрез интерактивни части, които целят разтваряне на дистанцията на зрителя с прозрение, придобито директно чрез опит.
* Съществуващ работен материал от интердисциплинарни семинари по темите за фалшивите новини и защитата на данните ще бъде адаптиран за конкретната държава
* Провеждане на кампания в социалните мрежи
* Създаване на многоезичен уебсайт
* Изграждане на аналогова инсталация за виртуална обиколка

Резултати:
Проектът "Cyber Bubble" реализира: а) Опитна инсталация под формата на куполна палатка, която предава знания и насърчава собствения рефлексен преглед.
б) Работен материал за преподаване на дигитална компетентност
в) Многоезичен уебсайт с възможност за виртуална обиколка на инсталацията за опит и основна информация/на английски, гръцки, немски и български език.
г) Уебсайтът е проектиран по такъв начин, че да може да бъде разширен езиково.

www.cyber-bubble.eu/bg

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."