Проект "Обучение за умения във връзка с дигиталния стрес под формата на уеб-базирано приложение (TRIGS)“

Програма Еразъм +
Съвместна работа за насърчаване на иновациите

DigiStress
Еразъм+

    Кординатор:
  1. Stiftung Medien- und Onlinesucht, Германия
  2. Партньори:
  3. Systeme in Bewegung e.V., Германия
  4. EDUCOMMART, Гърция
  5. Учебна работилница Европа, Плевен, България
  6. PCO - Poklicni center Obala, Словения
  7. Nabu Che - Италия

Продължителност: 01.10.2019 - 30.09.2021

Проектът е партньорство на шест партньора от 5 европейски страни в областта на образованието за възрастни, който допринася за постигане на целите на Европа 2020. За цел на проекта е обявена способността да се самоопределяме, да бъдем бдителни и отговорни към собствените си навици в работата с цифровите медии и да развиваме съответната самодисциплина.
Въпреки че в разговори с приятели или познати относно промяната на дигиталните форми на употреба все повече се обсъжда и се изказват оплаквания от дигиталния стрес и все по-нарастващите (социални) ограничения, се забелязва само бавно движение от страна на научните изследвания, политиката и педагогическата практика. Университетът в Майнц и Фондация Ханс Бьоклер потвърждават това субективно впечатление в последните проучвания, които показват, че ежедневната употреба на цифрово съдържание може да бъде източник на стрес в ежедневието. При това активността в социалните мрежи изглежда поражда чувство за задължение или социален натиск, че трябва да си винаги и незабавно достъпен. Друг източник на стрес е вече разпространената, както сочат констатациите, „многозадачност в Интернет“ (Internet Multitasking), при която дейности се извършват едновременно офлайн и онлайн. Че в случая имаме работа с проблеми, които са от значение за цяла Европа и с които ще трябва да се занимаваме дълго време, ако не им обърнем внимание, показва и мащабно европейско проучване на социологическия институт You Govеrnment. Според него нараства субективно възприеманият стрес сред 18-30 годишните в Европа, които споделят, като преки или косвени последици, наред с другото, и че страдат от безпокойство, депресия и прегаряне. Тъй като социалният натиск и страхът да не се изпусне нещо беше най-често посочваната причина, поради която толкова много потребители са постоянно онлайн, точно от това трябва да се започне. Ключът за това е умението за справяне със стреса. Тук има нужда от развитие и насърчаване. Това обаче е възможно само ако индивидът е разпознал как дигитализацията му влияе и как влияе върху действията му. За целта е необходима подходяща информация и добре структурирано обучение. Двете в комбинация не се предлагат в момента в Европа.

В консорциум от IT, BG, GR, SI и DE, привличайки политиката и обществеността, се изправяме пред тази трайна образователна задача с двойна стратегия: градяща се от една страна върху предаването на инструментално-квалификационни умения, а от друга страна служи преди всичко на активно водения дебат. Комбинирането на двете и интегрирането им в контекста на образованието за възрастни е заявената цел. Изследователската ситуация, възгледите и опитът в Европа са различни, така че се нуждаем от транснационално обучение в професионален обмен, в търсене на професионална способност за действие. Професионалната способност за действие, като резултат от „TRIGS“, се изразява в многоезично (6 езика), уеб-базирано приложение за насърчаване на компетентност по въпросите на дигиталния стрес със следното съдържание и характеристики:
* Инструменти за самонаблюдение с цел анализиране на аспекти, свързани със стреса
* Упражнения за насърчаване на биопсихосоциалната стабилност
* Въпросник за измерване на промените и записване на състоянието, дневник на стреса
* Интерактивно ръководство за насърчаване на самодисциплината.
* Анализ и знания: селективно събиране и оценка на свързана със здравето информация (напр. проверка на симптомите)
* Косвена намеса, насърчаване на самоефективността: непрекъснато записване и оценка на информация, свързана с обучението (напр. дигитални хронологични дневници) Приложението ще бъде тествано със 100 възрастни от всички възрасти в 6 държави в училища, предприятия и домове с много поколения и ще се използва като отворен образователен ресурс. Разработването на приложението „TRIGS“ е атрактивен отговор на глобален проблем и засилва образователната и политическата, както и самоотговорността на всички поколения в Европа при самоопределеното боравене с цифрови медии.

Изтеглете проучване за добрите практики

Повече за проекта на: www.digistress.eu и в секция Новини

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."