Проект „Еврородители“ проучва проблемите в съвременното европейско семейство

Готово е обобщението от транснационалното проучване по проекта с плевенско участие „Europarents/ Еврородители“, който се финансира от програма „Еразъм +“, мярка „Обмен на добри практики“. Консорциумът по проекта е от организации от Германия, Австрия, България, Испания и Гърция, които имат богат съвместен опит. Нашата страна е представена от сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен.

Семейството е най-малката система в европейското общество, отправна точка за изграждане на демокрация и социални промени и затова заслужава специална подкрепа, убедени са участващите организации. От своята  консултативна и образователна работа те са наясно, че семействата винаги търсят помощ по теми като тази за добра комуникация, боравене с пари, медийно образование, балансиране на семейния живот с работата, че при почти всички нещо „куца“ и то на едни и същи места. Дали това е така навсякъде в Европейската общност, например дали гръцките и австрийските родители имат еднакви проблеми? Как партньорите гледат на решенията на тези проблеми? Кои начини намират родителите да се справят? Какви предложения дават други организации, работещи с родители и деца? Такива въпроси стоят в основата на идейния проект.

Резултатите от проучванията и наблюденията в петте страни са събрани чрез десктоп-изследвания и личен обмен.

Ето някои от тях.                                                                     

Според проучване в Германия от 2016 г. около 70% от двойките спорят по въпроси, свързани със съвместимостта на семейството и работата (например „важност на работата / личния живот“ 14%, „паричните въпроси“ 26%, „ домакинската работа“ 24%, „Кой изостава с работата“ 4%). В духа на равенството се очаква бащите да участват по-активно в образованието, а всекидневният трудов живот обикновено не им предлага гъвкавостта, от която се нуждаят. От Испания се съобщава, че много ученици празнуват Международния ден на семейството на 15 май вместо Деня на майката и Деня на бащата, защото смятат, че типологията на семействата в страната се е променила и тези празници отговарят на остаряла концепция. В България, както добре знаем, има много родители, които не успяват да отгледат децата си, защото работят в чужбина. Родителите липсват като модели за подражание и имат чувството, че гледат чрез видео чат как бабите и дядовците отглеждат децата им. Следователно Националната стратегия за детето следва да насърчава активната роля на бащите.

Според австрийско проучване (1209 семейства, проучени от Marketagent.com, 2015), съвместимостта на семейството и работата също е „голям проблем - очевидно все още има много неща за наваксване от гледна точка на семействата“.

Много сходни са наблюденията и по проблематиката „Медийно образование в семейството“ - все повече млади хора са заплашени от интернет пристрастяване и макар че в някои държави майките и бащите смятат, че са добре запознати с опасностите в мрежата, навсякъде са необходими програми за допълнително образование за родители.

Темата за равенството на половете в много аспекти - в работата, политиката, фирменото управление отдавна е център на внимание в ЕС. Но по отношение на равнопоставеността в семейството има да се извърви още дълъг път, сочат изводите от проучването по проект „Еврородители“.

Значителни са различията между участващите в проекта държави по темата „Боравене с пари“, но макар и различни или с различна степен на сериозност проблеми има навсякъде.

В обобщение, проучването е изяснило, че много родители в Европа са изправени пред сходни въпроси, които им причиняват притеснения или тревоги. Нарастващото присъствие на жените в света на труда все още не е довело до необходимите социални промени - обществото във всички страни продължава да бъде разделено на роли по пол. Тези ролеви стереотипи засягат различни области на семейния живот: както съвместимостта на работата и семейството, така и възпитанието. Съществува несигурност и в семействата от страните, изследвани по отношение на медийната грамотност и финансовото образование. Тук изглежда важно да се образоват родителите за тяхната роля и да се включват финансовите проблеми в ежедневното възпитание.

Сравняването на комуникацията и културата на спорове в няколко страни е трудно предвид ограничената рамка на проекта. Би било хубаво да се отдели повече време на тези теми в следващ проект и да се разгледат в личен обмен, смятат участниците в „Еврородители“.

Чрез настоящия европроект от увеличаването на знанията чрез обмена се възползват не само отделните организации на консорциума, а също и семействата, до които те са стигнали, други заинтересовани страни и политици.

Проучването е послужило за база на ново проектно предложение по програма „Еразъм +”, което разширява темата за родителството и проблемите в съвременното европейско семейство.